Consello Social

O Consello Social da Universidade da Coruña é o órgano de participación da sociedade na UDC. A súa misión é vixiar pola satisfacción das necesidades e expectativas da sociedade por parte da universidade, promovendo a colaboración entre ambas e a excelencia na docencia, na investigación e na transferencia do coñecemento científico.

Funcións

Supervisar actividades económicas e aprobar presuposto e contas da UDC.

Informar sobre personal e convenios colectivos da UDC.

Aprobar e xestionar entidades participantes pola Universidade.

Nombramento e cese da persoa titular da xerencia.

Supervisar servizos universitarios e promover a excelencia.

Fixar prezos de ensinanzas e informar sobre prezos públicos.

Informar sobre ensinanzas, títulos e centros universitarios.

Vincular estudantes co mercado laboral e entidades empresariais

Estimular investigación e transferencia de resultados.

Organizar eventos e actividades para financiar a ensinanza e investigación

Realizar estudos para adaptar a oferta educativa e facilitar inserción laboral


CONSELLO SOCIAL: programas e proxectos impulsados

Programa Addventure

Programa enfocado a mozos recén titulados universitarios, microempresas, profesionais e traballadores autónomos das zonas de A Coruña e Ferrol que pretendan levar a cabo unha idea de negocio ou que decidiran redefinir a súa estratexia empresarial, apoiándose de maneira intensiva no uso das TIC.

Espazo compartido

A través do Programa Espazo Compartido orientado a mozos con discapacidade cognitiva, impúlsase a obtención de habilidades persoais, sociais e competencias básicas que fomenten a empregabilidade e a inclusión laboral deste colectivo.

Programa laboralia

Dirixido a estudantes e graduados, o Programa Laboralia é un programa de formación sobre competencias profesionais co obxectivo de mellorar a inserción laboral e fomentar a cultura emprendedora no ámbito universitario.

Talentos inclusivos

Esta iniciativa ten como obxectivo fomentar as vocacións STEM así como a adquisición de habilidades nestes ámbitos, facendo visíbel a utilidade social con persoas con Parálise Cerebral (PC). Desde o proxecto, explórase a forma na que a aplicación da tecnoloxía pode resolver algúns dos retos diarios aos que se enfrontan as persoas con parálise cerebral.


Programa de colaboración con INDITEX-UDC

Estancias predoctorales INDITEX-UDC

O programa de axudas financia estadías predoctorais de investigación en universidades e centros estranxeiros, o que permite complementar a formación doutoral dos estudantes e que estes poidan obter a Mención de Doctorado Internacional. Ademais, o programa reserva o 5% das axudas para estudantes con discapacidade para fomentar entornos de investigación diversos e inclusivos.

Programa Intalent

A través do programa de colaboración UDC-Inditex, InTalent busca xerar, retener, recuperar e captar talento investigador co obxectivo de crear tecido científico e investigador de excelencia.

Os investigadores InTalent lograron acceder a fontes de financiamento externas a través de programas de ciencia excelente, proporcionando á UDC uns ingresos de aproximadamente oito millóns de euros. Isto implica un retorno aproximado de cinco euros por cada euro invertido no programa.

Cátedra INDITEX-UDC de sostenibilidade

A Cátedra Inditex-UDC de Sostibilidade é unha iniciativa de transferencia de coñecemento coa Universidade da Coruña para fomentar a sostibilidade e a responsabilidade social na comunidade universitaria e na sociedade.

Xurde como espazo de reflexión comunitaria, formación académica e investigación aplicada sobre a sostibilidade e a innovación social das administracións públicas, as universidades, as empresas e as entidades sen ánimo de lucro.

21 Estudantes

31 Docentes

3 Persoas traballando no proxecto

2 Empregos xerados


Resposta da universidade aos retos globais

As universidades xuntan os factores idóneos para a creación e promoción de estratexias, coñecementos e procedementos que axuden á sociedade na súa transformación dixital e tecnolóxica sostible. A axenda global marca a dirección desta transformación a nivel mundial. Especialmente, desde 2015, cando as Nacións Unidas adoptaron os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), unha hoia de ruta para lograr un mundo máis xusto, igualitario e un desenvolvemento en harmonía coas necesidades do medio ambiente. A UDC reafírmase na súa responsabilidade coa sociedade e o entorno e en 2019 asina un compromiso público que implica a súa contribución á consecución das metas propostas nos ODS.

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) // Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) // Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC) // Campus da Sustentabilidade // Talentos Inclusivos // Green Campus // Deporte Extensión Universitaria // UDC Saudable

Estadías predoctorais Inditex-UDC // InTalent UDC-Inditex // Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias // Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desenvolvemento Sostible // Educando para a Sostibilidade // Programa Custodia Monte Fraga // Cultura extensión universitaria // Cooperación e voluntariado

Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC) // Oficina para a Igualdade de Xénero // Centro de Estudos de Xénero e Feministas // Plan de Igualdade

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) // Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) // Green Campus

Campus da Sustentabilidade // Oficina de Medio Ambiente (OMA) // Green Campus

Prácticas en empresas // Spin-off // Vivero de empresas // Programa Laboralia // Espazo Compartido // AddVenture

Contratos Art. 83 // Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) // Servizo de Apoio á Investigación (SAI) // Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) // Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT) // Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) // Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación (CITIC) // Campus Industrial // Campus Innova // Oficina de Medio Ambiente (OMA) // Programa BERCE

Espazo Compartido // Centro de Estudos de Xénero e Feministas // Plan de Igualdade // Cooperación e voluntariado // Talentos Inclusivos

Campus da Sustentabilidade // Oficina de Medio Ambiente (OMA)

Campus da Sustentabilidade //
Green Campus

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) // Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) // Campus da Sustentabilidade // Oficina de Medio Ambiente (OMA) // Green Campus // Cooperación e voluntariado

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) // Green Campus


Unha universidade para todos: inclusión e igualdade

Unidade universitaria da atención á diversidade

A Unidade de Atención á Diversidade (ADI) creouse en febreiro de 2004 para atender a persoas da comunidade universitaria de colectivos con necesidades específicas que requiren dun maior acompañamento e atención. O seu cometido principal é facilitar a plena inclusión e equidade daquelas persoas que, por razóns físicas, sensoriais, de identidade de xénero, afectivas-sexuais, de expresión de xénero, psíquicas ou socioculturais, experimentan dificultades ou barreiras externas a un acceso equitativo, igualitario e participativo na vida universitaria.

La ADI se marca los siguientes objetivos específicos:

 • Velar por los derechos del alumnado y del personal de la comunidad universitaria.
 • Facilitar el acceso a la Universidad.
 • Favorecer la integración y la independencia.
 • Transmitir y difundir información a la comunidad universitaria.
 • Asesorar en las posibles adaptaciones.
 • Eliminar las barreras arquitectónicas.
 • Dinamizar los canales y redes de comunicación.
 • Fomentar actividades relacionadas con la diversidad e integración social.

Oficina para a igualdade de xénero

O obxectivo desta oficina é conseguir que a actividade docente, investigadora e laboral manteña un carácter equilibrado e igualitario, así como eliminar e impedir calquera manifestación de discriminación por razón de xénero que sexa susceptible de ocorrer no entorno da Universidade.

Desde a OIX presentamos os seguintes servizos a través das nosas actividades e iniciativas:

 • Promoción de estudos sobre situacións de xénero
 • Amparar a introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación.
 • Describir e desenvolver actividades de difusión, sensibilización e extensión.
 • Impulsar accións que garantan condicións igualitarias.
 • Colaborar con institucións e administracións públicas e privadas.
 • Coñecer, informar e resolver os posibles conflitos.

Centros de estudos de xénero e feministas

O Centro de Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF) créase co obxectivo de establecer un espazo de investigación de carácter aberto e multidisciplinario que integre e dea cabida a todas aquelas persoas investigadoras que desenvolvan as súas liñas de traballo sobre aspectos relacionados co xénero ou feminismo. Ademais, o Centro establécese como espazo de formación.

Segundo Plan de igualdade:

Durante este exercicio actualizouse o Plan de igualdade para o período de 2019-2022. No contexto da cuarta onda feminista, redactamos o segundo Plan de igualdade en torno a catro eixos de traballo:

 • Gobernanza, Responsabilidade Social e Transversalidade.
 • Perspectiva de Xénero na actividade docente e investigadora.
 • Prevención e intervención fronte á violencia machista.
 • Conciliación, desenvolvemento persoal e carreira profesional.


Coidando o noso entorno e medio natural

Na Oficina de Medio Ambiente (OMA) temos moi en conta o importante papel que a concienciación ambiental xoga na transición cara a un modelo de consumo sostible. Polo tanto, desde a Oficina levanse a cabo:

 • Programas de especialización en sostibilidade
 • Difusión e divulgación das actividades realizadas e temas de interese

Educando para a sostenibilidade

O proxecto Educando para a Sostentabilidade é unha iniciativa para a formación e participación en temas relacionados coa sostentabilidade ambiental e social por parte da comunidade universitaria, a través do marco “Campus, Casa, Cidade: Laboratorios do cambio”. Nel sitúase Marzo Ambiental, un ciclo de máis de 40 actividades formativas que constitúe unha peza fundamental para a educación para a sostentabilidade na UDC. Este programa ten como obxectivo fomentar a implicación da comunidade universitaria neste ámbito, sensibilizándoa nas cuestións ambientais máis actuais.

Green Campus

En colaboración coa Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC), a Universidade da Coruña comprometese a implantar os procedementos de xestión ecolóxica nos seus centros e facultades baixo a etiqueta Green Campus a raíz da sinatura dun convenio que os converte en membros da International Foundation for Environmental Education (FEE).

Programa monte da Fraga

O Monte da Fraga é unha área forestal que foi reforestada pola UDC. Esta restauración do medio forestal pretende recuperar os ecosistemas e o valor paisaxístico propio das áreas costeiras atlánticas, mentres serve como escenario para numerosas iniciativas da comunidade universitaria. A creación de elementos destinados ao estudo e investigación, a promoción do voluntariado ambiental, a creación de zonas húmidas e eliminación de especies exóticas, así como a aportación dunha referencia verde na cidade da Coruña, atópanse entre estas iniciativas.

Becas da universidade de Medio Ambiente

Anualmente, a Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade, desde a Oficina de Medio Ambiente e a través do Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE), convoca diversas bolsas para a formación complementaria en sostibilidade do estudantado da universidade.

Estas bolsas diríxense a estudantes de calquera licenciatura para que completen a súa formación co enfoque ambiental e participen de forma activa na creación dun campus máis sostible. Durante o curso 2021/22, catorce estudantes formaron parte do equipo de becarios da OMA.

GreenMetric

O GreenMetric World University Ranking procura ofrecer información sobre a situación e o rendemento ambiental das universidades de todo o mundo a través da publicación anual dunha clasificación que atende a criterios relacionados co medio ambiente.

 • Posto 5 entre as 29 universidades españolas
 • Posto 90 entre as 1050 universidades internacionais incluídas

Con estes datos, a UDC sitúase entre o 9% das universidades con mellores resultados do mundo.

Indicadores ambientales

Continuamos traballando na mellora ambiental do noso contorno e na sensibilización da comunidade universitaria, de forma que camiñemos cara a unha xestión ambiental máis responsable mediante a sostibilidade no uso dos recursos.

Un paso relevante foi a medición da pegada de carbono para presentar as emisións asociadas de forma transparente aos nosos grupos de interese.

Huella de carbono (tCO2 eq.)

Consumo de energía (kWh)

Consumo de agua (m3)


Desarrollando la vida en el campus

Asociación Alumni UDC

A Asociación Alumni constitúese formalmente a comezos do curso académico 2020/2021, coa misión de establecer, xestionar e ofrecer aos membros e beneficiarios da Asociación canles e ferramentas para fortalecer a comunidade de antigos alumnos da UDC e fomentar as oportunidades de colaboración e desenvolvemento persoal, profesional e empresarial.

Para conseguir estes obxectivos, defínense unha serie de liñas de traballo:

 • Facilitar a creación de nexos entre alumnos.
 • Facilitar a transferencia de información entre exalumnos e actuais alumnos e recén graduados con fins de desenvolvemento, colaboración e emprego.
 • Ofrecer ferramentas para o desenvolvemento profesional, empresarial e persoal.
 • Dar a coñecer, dentro e fóra da Asociación e da UDC, a exalumnos exitosos.

Oferta cultural

A UDC procura continuar coa tradición universitaria de servir como espazo de creación e intercambio cultural, creando así un ambiente que potencie a inspiración artística da sociedade en conxunto, tanto de integrantes da comunidade universitaria como de persoas alleas a ela. Así, aparte da extensa variedade de graos, másteres e programas ofertados, desde a Universidade da Coruña ofrécese outras actividades culturais como actuacións, presentacións ou exposicións artísticas.

Fomento do deporte e actividade física

O Área de Deportes da Universidade da Coruña ten a misión fundamental de fomentar a actividade física e un estilo de vida saudable entre os membros da comunidade universitaria, mellorando así tanto a súa saúde como a súa condición física e potenciando a creación de relacións sociais sanas. Outra labor importante é a xestión das instalacións deportivas da UDC, coa finalidade de garantir o máximo proveito das mesmas e un uso eficiente dos recursos e materiais dispoñibles. Ademais, promove a organización de actividades e competicións deportivas dunha ampla gama de disciplinas no ámbito universitario.

UDC Saudable

A UDC é un entorno que protexe e favorece a saúde, promovendo coñecementos e habilidades orientadas cara aos estudantes e traballadores, guiándoos nun estilo de vida máis saudable. Ademais de ser un motor de investigación e formación de profesionais futuros, é un entorno onde interactúan os factores ambientais, organizativos e persoais que afectan ao benestar e á saúde.

Obxetivos:

 • Ser exemplo de saúde na sociedade en xeral.
 • Fomentar a investigación, a docencia e o intercambio no ámbito da Promoción da Saúde.
 • Promover e favorecer a cooperación entre os organismos de saúde pública, as institucións comunitarias e as universidades.
 • Participar en proxectos internacionais e no desenvolvemento de proxectos comúns coa Rede.
 • Fomentar e aumentar a oferta de actividades relacionadas coa promoción da saúde da comunidade universitaria.