Curso académico 2020-2021

Os nosos obxectivos estratéxicos

Docencia e aprendizaxe

Aprendizaxe de calidade no ámbito do espazo europeo de educación superior.

Atención especial á empregabilidade e ao emprendemento dos egresados.

Oferta formativa consolidada e axustada ás necesidades da contorna.

Investigación, innovación e transferencia

 Produción científica de calidade.

Incrementar a colaboración coas empresas da contorna e
fomentar a transferencia de coñecemento.

Internacionalizar a investigación e transferencia.

Responsabilidade social

Universidade que impulsa o cambio social.

Igualdade de oportunidades e fomento dunha cultura de non
discriminación.

Universidade responsable do seu impacto ambiental.

Internacionalización

Titulacións e ambiente universitario social.

Mobilidade internacional crecente por motivos de estudo e
prácticas laborais.

Mellorar as competencias lingüísticas en idiomas estranxeiros de toda a comunidade universitaria.

Financiamento e uso eficiente dos recursos

 Captación de recursos proactiva e ingresos diversificados.

Xestión eficiente responsable e transparente dos recursos
públicos.

Comunidade identificada coa institución.

 

Para asegurar a nosa cultura universitaria, baseada na ética e a responsabilidade, desenvolvemos un Código Ético que recolle os valores e principios que se presentan como os fundamentos sobre os que se cimentan os nosos comportamentos e actuacións.

Oferta académica

O obxectivo da UDC neste ámbito baséase en dar resposta ás necesidades e expectativas formativas das persoas que demandan servizos de educación superior.

A nosa oferta configúrase cumplindo as esixencias e especificacións establecidas polas administracións competentes de verificación de calidade dos plans de estudo, en función das necesidades específicas dos nosos estudantes e da contorna social na que nos situamos.

Estudantes

Os estudantes son os que outorgan sentido á nosa existencia como universidade, polo que centramos os esforzos en ofrecer a máxima calidade docente e superar e satisfacer as expectativas e necesidades deste grupo de interese prioritario.

Son eles os que se encargan de materializar a innovación social que desde a Universidade procuramos ofrecerlles, é o destino último do noso propósito docente.

Equipo humano

Dependendo das funcións que levan a cabo, distinguimos dous grupos dentro do equipo humano da Universidade: persoal de administración e servizos (PAS) e persoal docente e investigador (PDI).

Grazas ao valor que achega o traballo e a dedicación de todo o noso equipo humano, logramos un proceso de mellora continua en termos de innovación e desenvolvemento sostible, alcanzando a máxima excelencia no ensino, a protección e o coidado das persoas e o medio ambiente.

Respostas á COVID-19. Adaptación da UDC a un novo contexto

Desde a UDC continuamos traballando e participando de forma activa na adaptación e superación da pandemia da COVID-19. Así, neste contexto, seguimos prestando especial atención ao apoio ao estudantado, á investigación e innovación, á colaboración con distintos axentes sociais e a garantir a calidade e continuidade dos servizos que se ofrecen.

Como parte do sistema universitario, encargado da xeración e transferencia de coñecemento, desde a UDC impulsamos os esforzos en investigación e innovación ao consideralos mecanismos fundamentais para a superación da crise sanitaria. Desta forma, buscamos posicionarnos como promotores do avance científico no campo clínico-sanitario. Os investigadores da nosa Universidade participaron en multitude de proxectos de investigación neste ámbito, ademais de asistir a eventos internacionais e organizar eventos propios nos que se difunden os resultados obtidos para contribuír á xeración de coñecemento. Baixo este marco, no seo da Universidade contamos con centros de investigación que realizaron extraordinarias achegas neste ámbito coma o CITIC e o CICA.

A principal liña de actuación durante este curso académico, o segundo baixo os efectos da pandemia, é garantir a continuidade dos servizos da Universidade, favorecendo a volta á presencialidade en cada ámbito sempre que as circunstancias o permitan. Para iso, o noso Plan de Actuación engloba medidas coas que progresar no proceso de volta á normalidade na contorna académica.

Resposta da universidade aos retos globais

A cultura universitaria e a súa esencia están intimamente ligadas ao desenvolvemento sostible a través da mellora da calidade de vida das persoas, impulsando un modelo de sociedade máis xusta e equitativa, que proporcione igualdade económica e de oportunidades, que respecte o medio ambiente e que faga un uso eficiente dos recursos.

A Universidade dispón dos elementos idóneos para poder afrontar o camiño que está por percorrer co alcance dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible como meta, contando cos medios, coñecementos, tecnoloxías e alianzas estratéxicas necesarias.

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) // Centro de Innovación
Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) // Centro de Investigacións
en Tecnolóxica da Información e da Comunicación (CITIC) // Campus da
Sustentabilidade // Talentos inclusivos // Green Campus // Deporte extensión universitaria // UDC Saudable

Estancias predoutorais Inditex-UDC // InTalent UDC-Inditex // Cátedra de
Protección Civil e Xestión de Emerxencias // Cátedra Hijos de Rivera-UDC de
Desarrollo Sustentable // Educando para a Sustentabilidade // Programa
Custodia Monte Fraga // Cultura extensión universitaria // Cooperación e voluntariado

Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (CITIC) // Oficina para a Igualdade de Xénero // Centro de Estudos de Xénero e Feministas // Plan de Igualdade

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas(CICA) // Centro de Innovación
Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) // Green Campus

Campus da Sustentabilidade // Oficina de Medio Ambiente (OMA) // Green Campus

Prácticas en empresas // Spin-off // Viveiro de empresas // Programa Laboralia // Espazo Compartido // AddVenture

Contratos Art. 83 // Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) // Servizo de Apoio á Investigación (SAI) // Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) // Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT) // Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) // Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (CITIC) // Campus Industrial // Campus Innova // Oficina de Medio Ambiente (OMA) // Programa BERCE

Espazo Compartido // Centro de Estudos de Xénero e Feministas //
Plan de Igualdade // Cooperación e voluntariado // Talentos inclusivos

Campus da Sustentabilidade // Oficina de Medio Ambiente (OMA)

Campus da Sustentabilidade // Green Campus

Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) // Centro de Innovación
Tecnolóxica en Edificación e enxeñaría Civil (CITEEC) // Campus da Sustentabilidade // Oficina de Medio Ambiente (OMA) // Green Campus // Cooperación e voluntariado

Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) // Green Campus

Oficina de Medio Ambiente (OMA) // Green Campus // Programa Custodia Monte Fraga

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)