Curso académico 2019-2020

Os nosos obxectivos estratéxicos

Docencia e aprendizaxe

 • Aprendizaxe de calidade no ámbito do espazo europeo de educación superior.
 • Atención especial á empregabilidade e ao emprendemento dos egresados.
 • Oferta formativa consolidada e axustada ás necesidades da contorna.

Investigación, innovación e transferencia

 •  Produción científica de calidade.
 • Incrementar a colaboración coas empresas da contorna e
  fomentar a transferencia de coñecemento.
 • Internacionalizar a investigación e transferencia.

Responsabilidade social

 • Universidade que impulsa o cambio social.
 • Igualdade de oportunidades e fomento dunha cultura de non
  discriminación.
 • Universidade responsable do seu impacto ambiental.

Internacionalización

 • Titulacións e ambiente universitario social.
 • Mobilidade internacional crecente por motivos de estudo e
  prácticas laborais.
 • Mellorar as competencias lingüísticas en idiomas estranxeiros de toda a comunidade universitaria.

Financiamento e uso eficiente dos recursos

 •  Captación de recursos proactiva e ingresos diversificados.
 • Xestión eficiente responsable e transparente dos recursos
  públicos.
 • Comunidade identificada coa institución.

 

Para asegurar a nosa cultura universitaria, baseada na ética e a responsabilidade, desenvolvemos un Código Ético que recolle os valores e principios que se presentan como os fundamentos sobre os que se cimentan os nosos comportamentos e actuacións.

 

Oferta académica

Na Universidade da Coruña comprometémonos a garantir unha oferta académica inclusiva e de calidade. O noso obxectivo céntrase en dar resposta ás necesidades formativas e expectativas docentes das persoas que requiren de servizos educativos superiores.Parte da nosa oferta responde os requirimentos expostos polas administracións que son as encargadas de verificar a calidade dos nosos plans de estudo, e, por outra banda, ás condicións particulares dos nosos estudantes e as necesidades da sociedade.

Estudantes

O noso carácter de organismo público de ensino lévanos a enfocar os esforzos nos estudantes, considerámolos o noso grupo de interese prioritario. Grazas a eles ten sentido o noso traballo e cumprimos o noso propósito docente. Poñemos todos os nosos esforzos en superar as súas expectativas e adaptarnos ás súas necesidades coa máxima calidade. 

Equipo humano

O noso equipo humano pódese clasificar en dous grupos segundo as actividades que desempeñen dentro da Universidade. Está integrado polo persoal de administración e servizos (PAS) e o persoal docente e investigador (PDI). 

Os grupos que conforman o noso equipo humano proporcionan valor á institución e son o piar fundamental da Universidade. Grazas a eles conseguimos garantir a máxima excelencia no ensino, na protección e coidado das persoas e o medio ambiente, nunha senda de innovación e desenvolvemento sostible.