Resposta da Universidade aos retos globais

As Universidades son o berce de nacemento das grandes ideas e da transmisión dos coñecementos, é onde xorden as respostas aos retos mundiais, onde converxen a creación e o desenvolvemento sostible, é onde se dan os factores perfectos de crecemento, é un camiño de transformación dixital e tecnolóxica sostible.

“Na UDC traballamos para dar resposta aos retos globais como os ODS e integrar as nosas actuacións nun camiño que vele polo desenvolvemento sostible”.

 • Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
 • Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC)
 • Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e a Comunicación (CITIC)
 • Campus da Sustentabilidade
 • Cátedra HM en Traumatoloxía do Deporte Cátedra SXD Galicia Activa
 • Green Campus
 • Deporte extensión universitaria
 • UDC Saudable
 • Estancias predoutorais Inditex-UDC
 • InTalent UDC-Inditex
 • Cátedra Everis
 • Cátedra Luís Fernández Somoza
 • Cátedra Fundación INADE 
 • Cátedra INDITEX-UDC de Sustentabilidade 
 • Cátedra Jorge Juan de Responsabilidade Social 
 • Cátedra Handytronic – Grupo Telecon 
 • Cátedra ALDABA WIB 
 • Cátedra Epifanio Campo 
 • Cátedra de Protección Civil e Xestión do Risco 
 • Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desarrollo Sostible 
 • CUFIE
 • UDConTIC
 • Educando para a Sustentabilidade
 • Programa Custodia Monte Fraga
 • Cultura extensión universitaria 
 • Cooperación e voluntariado 
 • Cátedra ALDABA WIB
 • Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e a Comunicación (CITIC)
 • Oficina para a Igualdade de Xénero
 • Centro de Estudos de Xénero e Feministas
 • Plan de Igualdade
 • Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
 • Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC)
 • Cátedra EMALCSA
 • Green Campus
 • Campus da Sustentabilidade
 • Oficina de Medio Ambiente (OMA)
 • Green Campus
 • Prácticas en empresas
 • Spin-off
 • Viveiro de empresas
 • Programa Laboralia
 • Espazo Compartido
 • Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos
 • Cátedra ALDABA WIB
 • Contratos Art. 83
 • Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)
 • Servizo de Apoio á Investigación (SAI)
 • Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)
 • Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT)
 • Centro de Innovación Tecnolóxica en
 • Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC)
 • Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e a Comunicación (CITIC)
 • Campus Industrial
 • Campus Innova
 • Oficina de Medio Ambiente (OMA)
 • Programa BERCE
 • Cátedra ALDABA WIB
 • CUFIE
 • UDConTIC
 • Espazo Compartido
 • Centro de Estudos de Xénero e Feministas
 • Plan de Igualdade
 • Cooperación e voluntariado
 • Campus da Sustentabilidade
 • Oficina de Medio Ambiente (OMA)
 • Campus da Sustentabilidade
 • Cátedra Epifanio Campo
 • Green Campus
 • Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)

 • Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC)

 • Campus da Sustentabilidade

 • Oficina de Medio Ambiente (OMA)

 • Green Campus

 • Cooperación e voluntariado

 • Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA)

 • Green Campus

 • Oficina de Medio Ambiente (OMA)
 • Green Campus
 • Programa Custodia Monte Fraga
 • Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)

Maior concienciación para acercarnos á igualdade

Unidade de Atención á Diversidade

No ano 2004 créase a Unidade Universitaria de Atención á Diversidade para garantir a atención universitaria que se merecen as comunidades de persoas que teñan discapacidade ou con necesidades específicas.

As liñas de traballo para conseguir os obxectivos:

 • Asesoramento e sensibilización de toda a comunidade universitaria acerca dos dereitos, as vivencias e as necesidades das persoas minorizadas por discapacidade ou por outras características.
 • Atención individualizada, prestación de axudas técnicas, e establecemento de redes de intercambio de información e apoio mutuo.
 • Eliminación progresiva das barreiras arquitectónicas e de comunicación en todos os campus da Universidade da Coruña.
 • Promoción dos dereitos destes membros da Universidade.
 • Formación en temas relacionados coa diversidade e a integración na Universidade.
 • Establecemento de redes de colaboración na atención á diversidade mediante convenios con outras universidades, organismos gobernamentais e non gobernamentais, etc.

Oficina para a igualdade de xénero

Cremos necesario a creación da Oficina para a Igualdade de Xénero, porque o noso valor principal é lograr a igualdade para todos. En 2007 púxose en marcha este proxecto OIX, coa misión de controlar o cumprimento do principio de igualdade entre mulleres e homes coa finalidade de alcanzar a presenza equilibrada de homes e mulleres na institución e fóra na vida política, cultural e científica.

Brinda os servizos de:

 • Promoción de estudos.
 • Amparar a introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación.
 • Describir e desenvolver actividades de difusión, sensibilización e extensión.
 • Impulsar accións que garantan condicións igualitarias.
 • Colaborar con institucións e administracións públicas e privadas.
 • Coñecer, informar e resolver os posibles conflitos.
 • Servir como observatorio de situacións de xénero.

Centro de estudos de xénero e feministas

O Centro de Estudos de Xénero e Feministas da Universidade da Coruña (CEXEF) concíbese como un espazo para a investigación, aberto e multidisciplinar con amplitude de persoas que sigan unhas liñas de investigación en materia de xénero e/ou feminismo. A comunidade fórmana profesores que levan tempo implicados, traballando nestes ámbitos, cunha experiencia firme e unha sólida traxectoria e tamén persoas motivadas e con interese de iniciar o seu camiño de investigación nesta área.

II Plan de Igualdade

Como garantía de responsabilidade e respecto pola c munidade, desde a UDC actualizamos o Plan de Igualdade para o período de 2019-2022. Sendo conscientes de que os obxectivos teñen que ser implementados e adaptados á realidade de cada día.

Velamos pola defensa da contorna

Oficina de Medio Ambiente

Desde a Oficina de Medio Ambiente (OMA) xestiónanse todas as actividades vinculadas ao medio, animamos a participar na comunidade universitaria en temas relacionados coa sustentabilidade e o medio ambiente.

“Loitamos pola protección do medio ambiente e impulsamos a concienciación da comunidade universitaria para fortalecer comportamentos que camiñen cara a un desenvolvemento sostible”

Educando para a Sustentabilidade

É unha iniciativa para a formación e participación da comunidade universitaria no campo da sustentabilidade ambiental e social. Nela converxen actividades individuais e en grupos, faise uso da vivenda, a cidade e o campus como áreas de exploración e experimentación.

Programa Monte Fraga 

En 2006 a Universidade da Coruña restaurou un espazo entre as facultades de Ciencias e Filosofía, de maneira que se eliminaron a maior parte dos eucaliptos e reforestouse toda a área con especies autóctonas representativas dos bosques galegos. Con este proxecto a UDC quere crear elementos de estudo e investigación, ofrecer un espazo de carácter divulgativo, docente e investigador, promover a participación de voluntariado ambiental, regalarlle unha referencia verde á cidade como é o Monte Fraga, de potencial paisaxístico inmenso e recuperar e conservar ecosistemas que son propios de climas costeiros atlánticos.

Green Campus 

A Universidade da Coruña en colaboración coa Asociación de Educación Ambiental e do consumidor (ADEAC) asinan un convenio de membros da International Fundation for Environmental Education (FEE) para a implantación dos procedementos de xestión ecolóxica baixo a etiqueta do novo Green Campus.

Green Metric

A iniciativa da Universidade de Indonesia conta xa con dez anos de vida, segue proporcionando unha clasificación fiel ao criterio de políticas relacionadas co medio ambiente (loita contra o cambio climático mundial, conservación da enerxía e a auga, reciclaxe de residuos) nas universidades de todo o mundo, en total son 900 as que se atopan dentro da clasificación.

Uso dos recursos

A UDC e a implicación coa comunidade

Premios Consello Social

Premio Confianza

A Empresa Municipal de Augas dá Coruña (Emalcsa) recibe este premio pola súa colaboración coa UDC na xestión sostible da auga enmarcada na Cátedra Emalcsa.

Premio Impulso

Outorgado ao grupo de Enxeñería dá Auga e do Medio Ambiente (GEAMA) pola súa actividade de creación e transferencia de coñecemento innovador e capacidade de intención dos recursos económicos.

Premio Emprende

Bioloxía e Información Marítima Ártabra (BIMA) recibe este premio por ser un proxecto en actual desenvolvemento da man dun equipo multidisciplinar de profesionais que resultaron gañadores en programas internacionais de proxectos emprendedores de innovación.

Participación da comunidade universitaria

Cultura

Desde o seu inicio as universidades foron espazos de intercambio e creación cultural. A UDC é un modelo de inspiración cultural, grazas á ampla variedade de graos, másteres, programas actuacións, presentacións, exposicións culturais que ofrece, é capaz de crear un ambiente de culto para a sociedade.

Deporte

A área de Deporte na comunidade universitaria é fundamental para fomentar hábitos de vida saudables e relacións sociais sas. Perséguese garantir o aproveitamento máximo dos recursos e as instalacións deportivas universitarias, así como promover e organizar competicións e actividades deportivas dentro do ámbito universitario.

Cooperación e voluntariado

A comunidade universitaria da UDC participa de forma activa en accións solidarias e de voluntariado, buscando o beneficio social. Estas actividades xestiónanse a través da Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) que ofrece este servizo específico.