Oficina de Ambiente

A Oficina de Ambiente ten como función principal a de participar na coordinación e realización de actuacións de tipo ambiental.

Ciclos de conferencias e talleres

Responsabilidade Social e Ambiente

Primavera ambiental 2012

Taller de maquetas “Caixas Niño”

Voluntariado ambiental

Proxecto ríos: inspección e limpeza

Eliminación de especies exóticas invasoras no campus

Limpeza da praia de Canide

Proxectos sectoriais

Proxecto Sostauga

III Feira da Sustentabilidade

Campañas

Re_Utilizando: 2 caras, 2 usos

Tríptico sobre o consumo de papel e enerxía

Guía para a compra pública de papel

Programa de préstamo de bicicletas

Somos tráfico

Sustentabilidade

Auga

Novo sistema de aforro de auga nos centros Instalación de fontes de auga refrixerada

Biodiversidade

Eliminación de flora exótica invasora

Restauración forestal e do Monte da Fraga

Hortos e compost

Enerxía

Estudos e actuacións a favor da eficiencia enerxética

Válvulas termostáticas para control de calefacción

Elaboración de diagnóstico e Plan enerxético

Mobilidade sustentable

Elaboración do plan de mobilidade e espazo público da UDC

Estudo “ Aproximación á mobilidade no campus universitario”

Pegada ecolóxica

“Estudo da pegada ecolóxica na UDC”

Proxecto “Avaliación das políticas universitarias de sustentabilidade
como facilitadoras para o desenvolvemento dos Campus de Excelencia Internacional ”


recolle as inquietudes dos grupos de interese da sociedade civil e empresarial, trasladándoos á universidade

pon en valor ante a sociedade o papel da nosa institución co desenvolvemento social e económico do seu contorno.

Universidade SéniorA universidade sénior busca atender a demanda educativa das persoas de máis de 50 anos.

Evolución dos estudantes da Universidade Sénior

Oferta 20 materias e conta cun claustro de 35 docentes.

Comunicación en redes sociais e publicacións

Twiter 9.371 seguidores
Facebook 5.690 amigos
Rede Amiga
Páxina web

Evolución das publicacións

Sendo como somos xeradores de coñecemento, innovación e cultura e abertos á sociedade, a comunicación convértese nunha ferramenta imprescindible para poñer as nosas capacidades e actividades ao servizo da sociedade.

Programa de axudas de atención á diversidade

Tamén traballamos para facilitar a plena integración da comunidade universitaria que experimenta dificultades ou barreiras externas a un acceso apropiado e igualitario á vida universitaria.


ampliación do banco de recursos de material adaptado

exención de taxas a 146 estudantes

51.656 € investidos en transporte adaptado e asistencia persoal

Evolución do programa de axudas para a atención á diversidade

Oficina de cooperación e voluntariado

Unha parte fundamental en escoita e atención á sociedade vai dirixida aos máis desfavorecidos e necesitados, potenciando a transformación social da comunidade local a través de accións de voluntariado.

Oficina para a Igualdade de Xénero

A través da Oficina para a Igualdade de Xénero, velamos por acadar a plena incorporación das mulleres en todos os ámbitos da vida universitaria.

2 convenios de colaboración

6 cursos e xornadas

Creación do Centro de Estudos de Xénero e Feministas e introdución do Diagnóstico sobre igualdade de xénero na universidade.

Unha das cuestións que diferencian unha organización que asume un compromiso de responsabilidade social, como o facemos na UDC, é atender os intereses daqueles grupos que están máis alá do contorno co que se ten relación directa, como é a sociedade.

Un dos compromisos substanciais e diferenciais da responsabilidade da UDC é a protección do ambiente.

A política da UDC nestes últimos anos permitiunos que a xestión sustentable sexa unha das nosas fortalezas.

Arquitectura e urbanismo

Actuacións no ámbito enerxético

Procura de puntos de mellora e aforro

Finalización da canalización de gas natural no Campus de Elviña

Seguimento de consumos enerxéticos para optimizar o custo

Actuacións en accesibilidade

Eliminación de barreiras arquitectónicas

Reformas para mellorar as condicións de uso dos espazos

Ampliación de zonas verdes

Memoria completa en pdf