Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en Pdf Descargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

CIDADANÍA


6. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA


A UDC comprométese a fomentar a normalización da lingua galega.


Comprometidos coa cultura e a lingua de Galicia, comezamos no seu día o proceso para nos adaptar ao marco legal vixente nesta materia coa redacción do Regulamento de usos da lingua galega. A súa culminación viría da man da aprobación do Plan de normalización lingüística.


En xuño do ano 2009 constituíase a Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística, integrada polos reitores das tres universidades galegas, os responsables dos respectivos servizos de normalización lingüística, así como representantes do PDI e da Xunta de Galicia. Na súa orixe está a sinatura dun convenio de colaboración para rendibilizar os recursos destas universidades e presentar propostas de actuación á Secretaría Xeral de Política Lingüística co obxecto de fomentar a lingua galega no ámbito universitario galego. Unha das actuacións máis relevantes do traballo desta comisión foi a campaña “En galego tamén se fai ciencia”, desenvolvida en 2010 polos servizos de normalización e audiovisuais das tres universidades galegas.


Desde o Servizo de Normalización Lingüística (SNL) prestamos asesoramento e efectuamos traballos de traducións e corrección: 1.624 e 4.010 páxinas respectivamente no ano 2010, unhas cifras que descenden de ano a ano en paralelo ao aumento dos usuarios que asisten aos cursos de formación e que adquiren seguranza no uso da lingua. O fin que perseguimos é mellorar as competencias lingüísticas e as actitudes sobre a lingua da cidadanía en xeral e da comunidade universitaria en particular.


Organizamos o VI Curso de Verán sobre Dinamización Lingüística Traballando en Lingua baixo o lema “Creatividade para a lingua”, en que se combinaron sesións teóricas e sesións prácticas; as VII Xornadas sobre Lingua e Usos, dedicadas este ano ao uso da lingua galega no ámbito da sanidade; a Xornada de Formación para as Comisións de Normalización, a que asistiron membros destas nos diferentes centros e onde expuxeron as súas experiencias persoas que se ocupan da dinamización da lingua na Administración local.


Cómpre salientarmos a páxina web do servizo, que ao longo do ano recibiu arredor de 11.000 visitas, o que supuxo un total de mais de 15.000 páxinas vistas. Así mesmo, alén de seguir dispondo de acceso a todas as publicacións editadas en papel polo servizo, tamén se acrecentaron novos recursos só dispoñibles en liña.