Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en Pdf Descargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

CIDADANÍA


2. TRANSFERENCIA DO COÑECEMENTO E INVESTIGACIÓN


Estamos centrados no fomento do espírito emprendedor e da cultura empresarial, e motivamos a nosa comunidade universitaria a desenvolver novas iniciativas empresariais e de transferencia do coñecemento que permitan a posta en valor para a sociedade.


Contribuímos dunha forma máis que proveitosa ao desenvolvemento do sistema produtivo e socioeconómico do contorno. Proba diso son:


a) as unidades de apoio ao emprendemento, identificadas no Servizo de Apoio ao Emprendemento e Emprego (SAEE) e no labor da Fundación da Universidade da Coruña (FUAC);


b) as unidades de apoio á creación de empresas, representadas polo Viveiro de Empresas de Base tecnolóxica e pola Unidade de Apoio a Proxectos Europeos de I+D e Captación de mercados laborais na UE;


c) as ferramentas de asesoramento para a busca de emprego, como o Portal de Emprego e a Feira Europea de Emprego;


d) desenvolvemento continuo de programas de prácticas xestionados pola propia UDC ou pola Fundación da Universidade da Coruña (FUAC);


e) e a continua colaboración universidade-empresa, como os estudos de empregabilidade ou os modelos de colaboración como as cátedras empresariais...


Para ver con máis detalle os servizos de emprendemento e emprego pódense consultar as seccións “Estudantado” e “Empresa”.


Ademais, a Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) actúa como enlace entre o PDI e as empresas, e fomenta as relacións entre ambos os sectores. Para isto identifica tanto a oferta xerada polo PDI da UDC como a demanda do mundo empresarial, xurdida das súas necesidades en materia de tecnoloxía e I+D, co fin de facer efectiva a transferencia de resultados da universidade á empresa.


Contamos, así mesmo, coa Unidade de Divulgación e Cultura Científica, que ten como obxectivos o fomento do interese do público en xeral polos temas científicos e o incremento do nivel de alfabetización científica da sociedade, alén de maximizar o retorno de información en forma de coñecemento científico; a FUAC, que potencia a súa capacidade de xestión en temas de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación a través da certificación de proxectos de I+D+i e da sinatura de proxectos ao abeiro do artigo 83 da Lei 6/2001, de 21 de decembro, orgánica de universidades; e o Parque Tecnolóxico, como parte da estratexia universitaria de desenvolvemento rexional, xurdido da necesidade de crear un espazo físico real e compartido para a relación universidade-empresa, partindo da premisa de aproveitar as fortalezas da UDC para deseñar os seus contidos. Para ver con máis detalle a actividade dos servizos de investigación e coñecer a composición do Parque Tecnolóxico pódese consultar a sección “Empresa”.