Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en Pdf Descargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS (PAS)


11. XESTIÓN EFICIENTE


Os Estatutos da UDC recoñécelle ao PAS, durante un mandato de 4 anos, o dereito a participar nos órganos colexiados de goberno da UDC para promover e defender os seus intereses como colectivo universitario, e participar así nos procesos de progresión e mellora da UDC. En relación con isto cómpre resaltarmos o desenvolvemento do voto electrónico (para ver con máis detalle, pódese consultar a sección “Estudantado”).


Alén do dereito de representación, do Valedor Universitario, do servizo de Asesoría Xurídica e do Comité de Empresa como ferramentas para facer valer os seus dereitos e liberdades, o PAS está representado polos seguintes sindicatos: a CUT, a CIG-PAS laboral e CC. OO. Para ver con máis detalle a súa actividade pódese consultar a sección “PDI”.


No Convenio colectivo atópase a política de conciliación familiar e estabilidade laboral da UDC así como os aspectos tocantes a todos aqueles asuntos de preocupación, motivación ou interese para o PAS. O convenio pódese consultar na páxina web da UDC.


A provisión ordinaria de vacantes procuramos realizala con carácter anual, e preceptivamente cada dous anos, mediante a convocatoria pública de concurso segundo o previsto nos Estatutos e no Convenio colectivo. As vacantes resultantes ao seu remate serán ofrecidas a través dunha convocatoria pública e a súa cobertura realizarase polo sistema de promoción interna e acceso libre de acordo co réxime concurso-oposición. Pola súa vez, as vacantes que non foren cubertas pola quenda de promoción interna acumularanse á provisión externa. As convocatorias de prazas por quenda de promoción interna e acceso libre establecerán listaxes de agarda das persoas aspirantes segundo a orde da puntuación obtida no proceso de selección, as cales servirán para a selección de traballadores contratados temporalmente: contratación de substitución ou interinidade, contratación temporal ou contrato de relevo.


Para ver con máis detalle a política de xestión pódese consultar a sección “Administración”.