Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en PdfDescargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS (PAS)


10. COMPROMISO SOCIAL


Igualdade de xénero, cooperación para o desenvolvemento e voluntariado social, e atención á diversidade: velaquí os piares do compromiso social da UDC.


A Oficina de Igualdade de Xénero (OIX) créase para mediar no caso de posibles diferenzas de tratamento ou discriminacións que poidan xurdir por causa de xénero e solucionalas, co fin máis inmediato de elaborar un plan de igualdade para a UDC. A UDC defende e cree nunha política de oportunidades, nun sistema de retribución igualitario, na promoción por capacidade e por méritos obxectivos… Na igualdade de xénero, en definitiva.


Estes valores institucionais plásmanse de xeito específico tanto no Diagnóstico sobre a igualdade de xénero, recentemente aprobado, como no vindeiro plan de igualdade de xénero da UDC. En ambos os documentos, e polo que se refire ao PAS, concrétanse medidas tendentes a evitar a discriminación de xénero no acceso e nas condicións de traballo, con especial atención ás materias de conciliación da vida laboral e familiar.


Estas medidas constitúen o plan de acción básico da UDC en clave de igualdade de xénero para o vindeiro período. Sen prexuízo diso, o obxectivo a curto prazo da OIX é ampliar estas tarefas cara ás materias de sexualidade e opción sexual, co obxectivo de sensibilizar a comunidade universitaria, tamén o PAS, en relación con tales vectores de discriminación, así como de evitar situacións desa caste.


Os proxectos de cooperación ao desenvolvemento e os proxectos de voluntariado social son dirixidos e coordinados pola Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV). O PAS pode, mediante a colaboración con esta, comprometerse con accións solidarias no seu contorno e en países en vías de desenvolvemento. Para ver con máis detalle a actividade da OCV, pódese consultar a sección “Cidadanía”.


Co cometido de lles facer fronte ás diferenzas funcionais que poida padecer o PAS, polas súas condicións físicas diminuídas, no seu posto de traballo, o II Convenio colectivo do PAS recolle que a UDC adoptará as medidas necesarias para facilitar o seu acceso.


Ademais, e se for preciso, cando existan postos vacantes a UDC poderá asignarlle ao PAS un novo posto de traballo máis axeitado ás súas capacidades, logo do informe do Comité de Empresa, nestes supostos:


a) Diminución da capacidade legalmente recoñecida que impida ou dificulte gravemente o desempeño do seu posto de traballo.


b) Obtención da declaración de incapacidade en calquera dos seus graos, para o que se estará ao disposto na Lei 13/1982 de integración social de minusválidos e na normativa que a desenvolve.


c) Embarazo, cando o posto poida prexudicar a saúde da muller ou a do feto.