Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en PdfDescargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)


5. TIC


Estar ao día tanto nas materias que abrangue o seu campo académico como noutras competencias é fundamental para o PDI. No ámbito das novas tecnoloxías, a Aula de Formación Informática (AFI) encárgase da realización de cursos destinados a formar ou completar os coñecementos do PDI. Os cursos están orientados ao PDI de todas as titulacións, e abranguen desde temarios de iniciación até outros máis específicos e complexos.


Os servizos proporcionados polas TIC permiten unha administración electrónica máis eficiente e serven como axuda no uso e a construción duns procedementos de xestión á altura dos estándares de calidade. No día a día do PDI as aplicacións tecnolóxicas que emprega son moitas: a páxina web do seu centro ou o sitio web corporativo, en que no ano 2010 aloxaron a súa páxina 18 grupos de investigación e 38 departamentos; a aplicación UDCVirtual e o servizo de correo electrónico baseado no programa ZIMBRA, que incorpora novas facilidades para potenciar o traballo en grupo e a seguridade; a aplicación Campus Virtual, en que no ano 2010 se ofreceron 4.557 materias, empregadas por un total de 1.469 membros do PDI; e a aplicación da Secretaría Virtual.


Outros servizos tecnolóxicos serían a Oficina de Sóftware Libre (OSL), a Biblioteca Virtual Galega (BVG) e o acceso á rede wifi a través do portal cativo UDCPortal ou eduRoam desde calquera centro, xa que a UDC ten cobertura wifi no 100% dos seus espazos.


A Guía de harmonización da docencia universitaria (GADU), dirixida ao uso das tecnoloxías da información e as comunicacións como recursos de axuda e soporte á docencia. Este proxecto concrétase mediante a elaboración dunha ferramenta de soporte informático, que constituirá un estándar de guía que oriente e facilite a planificación, o desenvolvemento e a xestión da actuación docente tanto para o PDI como para o estudantado. Tal ferramenta permite construír un modelo de guía docente como referente común que favoreza a harmonización da programación da docencia universitaria. Proporciónanse tamén as orientacións e axudas pedagóxicas necesarias a través dun soporte que toma como base as potencialidades que nos brindan as TIC.


O obxectivo é reforzar a planificación da docencia, ao constituír esta unha competencia de primeira orde para o PDI, e favorecer a coordinación e colaboración entre o PDI nos procesos de planificación para que haxa un equilibrio entre os programas docentes das diferentes materias. Desta forma, favorécese a visibilidade e a comparabilidade dos programas, de acordo coas exixencias marcadas polo proceso de converxencia, e contribúese á mellora das experiencias docentes para o ensino universitario de calidade.


Así mesmo, podemos resaltar o desenvolvemento do sistema unificado de xestión da investigación (SUXI). É unha aplicación multilingüe baseada nunha arquitectura cliente–servidor accesible a través da web, baseada na linguaxe JAVA, que emprega ferramentas de código aberto e constitúe a aposta das tres universidades galegas para apoiar os procesos de investigación que se desenvolven nelas.


Os principais obxectivos que se pretenden conseguir coa posta en marcha do SUXI son os seguintes:


a) Eliminar a duplicidade de información existente nos diferentes sistemas empregados até o momento na xestión dos proxectos de investigación.


b) Garantir que se comparta a información entre todas as áreas e persoas implicadas.


c) Garantir a integración cos sistemas de xestión de persoal, económica e académica da universidade.


Desta forma, o SUXI dará resposta ás seguintes necesidades no tocante á xestión da investigación:


a) Rexistro unificado e xestión do PDI.


b) Xestión da comercialización e a transferencia.


c) Xestión de contratos e proxectos de investigación.


d) Xestión de patentes e propiedade industrial.


e) Xestión de solicitudes de axudas á investigación.


f) Apoio nas actividades de difusión.


A UDC obterá con esta aplicación un enfoque completo e integral de todas as actividades necesarias para xestionar a investigación, co fin de traspasar os límites da universidade.