Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en Pdf Descargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)


3. INTERNACIONALIZACIÓN


Actualmente están a levarse a cabo numerosas iniciativas para fomentar e facilitar a mobilidade do PDI na UE. Dentro do proxecto relativo ao espazo europeo de investigación deseñouse unha estratexia a prol da mobilidade do PDI que se aplica a través dunha serie de medidas concretas:


a) O programa ERASMUS, que conta con dúas especialidades:


– O STA, para a impartición de docencia no estranxeiro.

– O STT, con fins de formación para os propios docentes.


b) O programa PDI autonómico.


c) O programa PDI visitante en mestrados do Ministerio de Educación.


d) O programa de cooperación universitaria da Axencia Española de Cooperación Internacional ao Desenvolvemento (AECID) en América Latina, na África Subsahariana e no Mediterráneo.


Cómpre, ademais, resaltarmos a presenza da UDC nas feiras de posgrao organizadas na Arxentina, Chile e México.


Na liña de fortalecemento iniciada no ano 2009, consolidouse o programa propio de internacionalización, en que se fixaron tres accións.


a) Facilitar acordos e intercambios académicos con institucións de ensino superior e favorecer a nosa presenza por medio da sinatura de convenios.


b) Situar a UDC en foros internacionais para alén do marco europeo, e participar en redes estables de cooperación.


c) Establecer titulacións conxuntas, duplas ou múltiplas.


Tabla


Tamén se adoptaron outras medidas, como a de recoller no plano de organización docente (POD) a posibilidade de reducir a carga lectiva para os coordinadores académicos que participen nestas actividades ou que impartan por primeira vez a materia en inglés.


Como medida para fomentar a mellora dos coñecementos de idiomas como o inglés, o francés, o alemán, o italiano e o portugués do PDI da UDC, o Centro de Linguas organiza unha multitude de cursos para eles cada ano. Para ver con máis detalle a súa actividade pódese consultar a sección “Estudantado”.