Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en PdfDescargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 2. OS GRUPOS DE INTERESE DA UDC

ESTUDANTADO


12. XESTIÓN EFICIENTE


A UDC salienta polos lazos de comunicación directa entre o estudantado, a dirección dos centros e a propia dirección da UDC. O estudantado participa nos diversos órganos de goberno da UDC para levar a voz do colectivo aos oídos de toda a comunidade universitaria: representantes de estudantes, delegados de clase… E existe un alto número de asociacións de estudantes, ben dedicadas á representación estudantil, ben ao deporte, á cultura ou á investigación.


No Estatuto do estudantado recóllense os dereitos e deberes de cada estudante como membro da comunidade universitaria. Os Estatutos da UDC recoñécenlle o dereito a participar activa e democraticamente, mediante a elección dos seus representantes, nos órganos colexiados de goberno durante un mandato de 2 anos, para promover e defender os seus intereses como colectivo universitario, e colaborar así nos procesos de progresión e mellora da institución.


Como novidade, cómpre resaltarmos neste campo o desenvolvemento do e-voto, o voto electrónico, nas eleccións universitarias, grazas a un convenio coa Secretaría de Innovación e Modernización Tecnolóxica da Xunta de Galicia. Na busca dunha maior transparencia, seguridade, eficacia e eficiencia nos procesos de elección de representantes nos diferentes ámbitos da comunidade universitaria, desenvolveuse esta aplicación, coa perspectiva do seu emprego nas eleccións á Reitoría do ano 2011.


O Estatuto do estudantado proporciónalle o marco de desenvolvemento do dereito de asociación, e recoñécelle o dereito de reunión, manifestación e folga, co fin de potenciar a participación do estudantado na vida ordinaria da UDC. Son consideradas asociacións de estudantes da UDC, e como tales poden solicitar o seu recoñecemento, aquelas asociacións que se constituíren validamente.


No SAPE proporcionamos información e asesoramento para a creación dunha asociación. Cada ano ofrecemos programas de axudas para o desenvolvemento dos fins sociais das asociacións de estudantes, así como programas para a asistencia dos membros das asociacións a congresos, simposios, seminarios ou actividades semellantes. E, e cos mesmos conceptos, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ofrece bolsas. Ademais, organizamos anualmente a Feira de Asociacións, co fin de as asociacións daren a coñecer á comunidade universitaria os seus obxectivos e as súas accións.


Así mesmo, non podemos deixar de mencionar o Tribunal de Compensación e o Valedor Universitario. Este é o órgano encargado de velar polo respecto dos dereitos e as liberdades do estudantado, xunto co servizo de Asesoría Xurídica.


Para ver con máis detalle a política de xestión pódese consultar a sección “Administración”.