Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en PdfDescargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 1. QUÉ SOMOS? CÓMO SOMOS?

B. CÓMO SOMOS? O COMPROMISO SOCIAL DA UDC


4. CÓMO SE DESPREGAN OS COMPROMISOS DA UDC EN MATERIA DE RSU?


A política de responsabilidade social da UDC está baseada na súa misión, defínese a través da súa visión e intégrase na institución baixo a orientación dos seus valores. A UDC entende esta política como unha vantaxe competitiva ante outras universidades e non como unha moda pasaxeira no estilo de xestión, dado o importante papel que xoga o diálogo da UDC coa sociedade. Trátase dunha política que permite configurar as actuacións que debe levar a cabo a UDC de cara á consecución dos seus obxectivos xerais en tres eixes:


A. No ámbito da docencia

1. Ter unha oferta docente que responda ás demandas da sociedade e aos retos do s. XXI.

2. Potenciar a cultura da calidade e a innovación.

3. Facilitar a transición no proceso de integración no Espazo Europeo de Ensino Superior.

4. Desenvolver un mapa de titulacións competitivo.

5. Fomentar o uso das TIC no proceso de ensino–aprendizaxe.

6. Captar estudantado e coordinarse con outros niveis educativos.

7. Fomentar as prácticas en empresas e institucións.

8. Axilizar e simplificar os procedementos de xestión.

9. Reforzar o papel da biblioteca para a integración no Espazo Europeo de Ensino Superior.


B. No ámbito da I+D+i

1. Incrementar a investigación de calidade.

2. Traballar a prol da colaboración entre as empresas e os grupos de investigación para a mellora da competitividade.

3. Desenvolver o Parque Tecnolóxico.

4. Fomentar a relación con outros grupos de investigación nos ámbitos estatal e internacional.

5. Ampliar, mellorar e optimizar as infraestruturas, os equipamentos e os servizos de apoio á investigación.

6. Mellorar os procesos de xestión da investigación e de apoio aos investigadores.

7. Promover a transferencia dos resultados da investigación á sociedade e o papel da UDC como axente de desenvolvemento rexional.


C. No ámbito da relación universidade-sociedade

1. Impulsar as actividades culturais da UDC e a apertura á sociedade en xeral.

2. Fomentar a cultura crítica, solidaria e participativa.

3. Potenciar as relacións internacionais.

4. Incrementar o aproveitamento das instalacións deportivas.

5. Potenciar a proxección da imaxe da UDC.

6. Normalizar a lingua galega.

7. Facilitar a relación dos campus cos contornos metropolitanos.

8. Adaptar os campus de Ferrol e A Coruña aos principios do urbanismo sustentable e da arquitectura ecolóxica.

9. Desenvolver o planeamento urbanístico dos campus de Ferrol e A Coruña.

10. Realizar unha oferta residencial universitaria en Ferrol e A Coruña.