Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en PdfDescargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 1. QUÉ SOMOS? CÓMO SOMOS?

B. CÓMO SOMOS? O COMPROMISO SOCIAL DA UDC


3. CÓMO SE APLICA A ESTRATEXIA DA UDC EN MATERIA DE RSU?


Os valores da UDC


A UDC, no cumprimento das súas finalidades propias e como institución pública, civil, autónoma e laica, réxese polos seguintes valores e principios:


a. A afirmación dos dereitos humanos e a consecuente loita contra calquera discriminación por razóns sociais, ideolóxicas, económicas, relixiosas, de nacemento, de discapacidade, de xénero ou de orientación sexual.


b. A formación de profesionais, vinculada á formación dunha cidadanía libre e crítica que contribúa, desde os seus destinos laborais e desde os seus saberes, á extensión e ao asentamento na sociedade dos principios democráticos de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo.


c. O principio da liberdade de cátedra no ámbito dos dereitos académicos, e a transparencia e a participación dos diferentes sectores da comunidade universitaria, a través dos órganos colexiados de goberno, no ámbito da xestión universitaria.


d. O traballo en equipo, que representa en si mesmo un valor social estimable e contribúe á mellor formación dos estudantes e dos novos investigadores, así como ao fortalecemento da investigación no seu conxunto.


e. A procura do desenvolvemento sustentable como compoñente esencial da súa responsabilidade social corporativa, para o cal orientará o labor docente e investigador cara á integración harmónica do progreso económico, a conservación do medio e o progreso social.


f. A paz, o fortalecemento do diálogo e da intermediación entre as diferentes culturas, e a cooperación internacional entre os pobos, como medio para erradicar a violencia e a explotación das persoas por seren incompatibles co desenvolvemento das sociedades e co coñecemento libre e desinteresado.


g. A procura da calidade e excelencia na docencia, na investigación, na xestión e nos servizos, coa súa conseguinte avaliación, que teñen como última meta acadar maiores cotas de benestar social.


h. O compromiso da UDC coa transformación e o desenvolvemento da sociedade galega responsabilízaa especialmente do cultivo, a protección e a transmisión dos valores patrimoniais e culturais máis inmediatos, tanto no ámbito artístico como no urbanístico, arquitectónico, documental ou lingüístico.


i. Á vocación europeísta da UDC súmase natural e indisolublemente a proxección nos países lusófonos e latinoamericanos, aos cales nos unen fortes lazos históricos e familiares.