Memoria Responsabilidade Social Universitaria 2010 Descargar versión en PdfDescargar versión en Pdf Web da Universidade da Coruña

Compromiso e responsabilidade: Carta do Reitor da UDC separador Unha universidade con compromiso social: Carta do Presidente do Consello Social da UDC separador Cómo é a Memoria RSU da Universidade da Coruña? separador Bloque 1. Qué somos? Cómo somos?
A. Qué somos? Natureza da UDC
B. Cómo somos? O compromiso social da UDC
1. Qué compromisos asume a UDCc en materia de RSU? A misión da UDC
2. Qué estratexia segue a UDC en materia de RSU? A visión da UDC
3. Cómo se aplica a estratexia da UDC en materia de RSU? Os valores da UDC
4. Cómo se despregan os compromisos da UDC en materia de RSU?
C. A estrutura da UDC
1. Campus territorial. A UDC integrada no territorio
2. Campus participativo. A estrutura de representación da UDC
3. Campus docente. A estrutura académica da UDC separador Bloque 2. Os grupos de interese da UDC
Por qué os grupos de interese?
Estudantado
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal Docente e Investigador (PDI)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Persoal de Administración e Servizos (PAS)
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Cidadanía
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Empresa
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social
11. Actuación social
12. Xestión eficiente
Administracións públicas
1. Formación complementaria
2. Transferencia do coñecemento e investigación
3. Internacionalización
4. Medio
5. Tic
6. Normalización lingüística
7. Comunicación
8. Cultura
9. Deporte
10. Compromiso social e actuación social
11. Xestión eficiente

BLOQUE 1. QUÉ SOMOS? CÓMO SOMOS?

B. CÓMO SOMOS? O COMPROMISO SOCIAL DA UDC


O compromiso da UDC coa Responsabilidade Social iniciábase, no ano 2003, coa adhesión aos Dez Principios da Rede Española do Pacto Mundial.


Un conxunto de principios baseados na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, na Declaración da Organización Internacional do Traballo relativa aos Principios e Dereitos Fundamentais no traballo, e na Declaración de Río sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento.


Os Dez Principios son os seguintes:


Principio 1: As empresas deben apoiar e respectar a protección dos dereitos humanos fundamentais, recoñecidos internacionalmente, dentro do seu ámbito de influencia.


Principio 2: As empresas deben asegurarse de que as súas empresas non son cómplices na vulneración dos dereitos humanos.


Principio 3: As empresas deben apoiar a liberdade de asociación e o recoñecemento efectivo do dereito á negociación colectiva.


Principio 4: As empresas deben apoiar a eliminación de toda forma de traballo forzoso ou realizado baixo coacción.


Principio 5: As empresas deben apoiar a erradicación do traballo infantil.


Principio 6: As empresas deben apoiar a abolición das prácticas de discriminación no emprego e a ocupación.


Principio 7: As empresas deberán manter un enfoque preventivo que favoreza o medio ambiente.


Principio 8: As empresas deben fomentar as iniciativas que promovan unha maior responsabilidade ambiental.


Principio 9: As empresas deben favorecer o desenvolvemento e a difusión das tecnoloxías respectuosas co medio ambiente.


Principio 10: As empresas deben traballar contra a corrupción en todas as súas formas, incluídas a extorsión e o suborno.


No ano 2004, aprobábase na sesión do Consello de Goberno, celebrada o 20 de outubro, o Plano Estratéxico da UDC 2005/2010. O obxectivo era a concreción da Misión, Visión e Valores da UDC, os cales foron fixados en función da situación do contorno e das capacidades e competencias, actuais e potenciais, propias desta.


A Misión é o punto de partida da nosa estratexia de Responsabilidade Social.


A Misión constitúe o obxecto dela, a finalidade que lle dá razón de ser, a súa declaración de intencións e de compromisos para cos nosos grupos de interese.


Xa que logo, a estratexia de Responsabilidade Social defínese a través da nosa Visión e intégrase nos nosos obxectivos, baixo a orientación dos nosos Valores en todas e en cada unha das súas actuacións, de presente e de futuro.