Estudantes

Os estudantes, a base da nosa institución e a nosa prioridade

Evolución do número de estudantes
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
Estudantes de grao e de titulacións non adaptadas ao EEES 19.084 18.031 16.797
Alumnado de novo ingreso en grao e titulacións non adaptadas ao EEES 3.386 3.752 3.342
Estudantes en mestrados oficiais 1.099 1.365 1.372
Alumnado de novo ingreso en mestrados oficiais 814 953 921
Estudantes de doutoramentos 1.363 1.430 1.437
Estudantes en títulos propios 575 510 587
Formamos futuros profesionais con altas capacidades, así como persoas con espíritu crítico, comprometidas co seu entorno

Alumnado de grao e de titulacións non adaptadas ao EEES no curso 2014-2015

Estudantes na UDC por sexo: 8444 homes e 8353 mulleres

Oferta académica

 • Graos
 • Programas de mestrado
 • Títulos propios de posgrado
 • Títulos non adaptados ao espazo europeo de educación superior
 • Programas de doutoramento

Evolución da oferta académica

Evolución del número de estudantes de la UDC en las distintas ramas académicas

Desglose dos graos e titulacións non adaptadas ao EEES por área científica

Distribución dos estudantes na UDC por ramas académicas

Bolsas

 • Contamos cun programa de axudas propio dirixido aos estudantes, que inclúe bolsas de colaboración, de formación complementaria e apoio á mobilidade mediante axudas ao transporte metropolitano e o aloxamento en residencias concertadas.
 • Destaca o programa específico de bolsas de másteres oficiais UDC-Banco Santander.
Evolución do número e da contía das bolsas propias da UDC
2013 - 2014 2013 - 2014 (€) 2014 - 2015 2014 - 2015 (€)
Colaboración en departamentos 86 123.840 86 122.430
Colaboración en tarefas bibliográficas 42 21.600 6 13.500
Colaboración para formación complementaria 94 304.560 108 278.623
200 450.000 200 414.553
Bolsas da UDC en situaciones de dificultade económica
Total
Concedidas 28
Denegadas 27
Tramitadas 55
Evolución das axudas ao transporte metropolitano
2013 - 2014 2014 - 2015
Concedidas 2.304 2.304
Denegadas 611 992
Tramitadas 2.915 3.296
Axudas para residencias concertadas en 2014-2015
A Coruña Ferrol Total
Concedidas 72 20 92
Denegadas 84 13 97
Renuncias 0 15 15
Total tramitadas 156 48 204

Premios

 • Desenvolvemos un programa de premios que ten como finalidade recoñecer o esforzo e galardoar o alumnado que destaca por unha traxectoria excelente desde o bacharelato ata a fin da súa carreira na UDC. Durante o curso 2014-2015, 49 foron os alumnos galardoados con Premios Extraordinarios Fin de Carreira.

Estudantes á entrada da Facultade de Enxeñaría de Camiños

Evolución dos Premios UDC á Excelencia no Bacharelato
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
Premios concedidos 20 24 25
Importe / Euros 15.380 18.456 19.225

Orientación e formación

Ofrecemos un servizo de orientación activo e eficaz.

 • O Servizo de Asesoramiento e Promoción do Estudante (SAPE) que permite achegar ao campus a futuros estudantes.
 • Participamos na feira UNITOUR, xunto con máis de 30 universidades, para axudar a elixir universidade a futuros estudantes.
 • Contamos con Plans de Acción Titorial (PAT) para profesorado e estudantado.
 • La Fundación Universidade da Coruña (FUAC), colaborou en 2015 cun total de 38 programas formativos dirixidos polo persoal docente e investigador da UDC que contaron coa participación de 2.596 estudantes e titulados.

Reunión social na universidade

Unha universidade comprometida coa ensinanza de calidade

Acceso ao mercado laboral e emprendimiento

 • Apostamos pola formación en competencias profesionais que leva a cabo o Observatorio Ocupacional da Universidade da Coruña.
 • Desenvolvemos o Plan de Apoio á Aprendizaxe (PAA).
 • Creamos o programa de formación "Escola de Emprendedores Edición Campus do Mar".
 • Desenvolvemos o Programa de Desenvolvemento aa Intelixencia Emocional: Aula Happiness at Work.
 • Desenvolvemos programas para mellorar a empleabilidade dos estudantes: Laboralia e Uninsert.
Durante 2015, xestionáronse 1.367 bolsas en 612 empresas, principalmente no ámbito galego, así como 12 bolsas a nivel europeo.

Alumnos na aula de informática da UDC

Fomentamos as prácticas en empresas e institucións:

 • A FUAC promove e xestiona catro programas de formación empresarial, tanto en entidades públicas coma privadas, dirixidos a estudantes e titulados universitarios e de formación profesional.

A Vicerreitoría de Estudiantes, Participación e Extensión Universitaria:

 • Convocatorias de Bolsas Santander CRUE CEPYME de prácticas en empresas.
 • Programa de emprendemento YUZZ, orientado á promoción de xente nova (entre 18 e 31 anos) para que desenvolvan proxectos de empresa innovadores co asesoramiento de expertos profesionais de prestixio.